A Factor Graph-Based Distributed Consensus Kalman Filter

Autoren: S. Wang, A. Dekorsy
Dokumenttyp: Journal Paper
Veröffentlichung: November 2020
Journal: IEEE Signal Processing Letters
Dateien:
A Factor Graph-Based Distributed Consensus Kalman Filter
Wang_SPL2020.pdf413 KB
BibTEX
Zuletzt aktualisiert am 03.12.2020 von S. Wang
AIT ieee GOC tzi ith Fachbereich 1
© Arbeitsbereich Nachrichtentechnik - Universität BremenImpressum / Kontakt